Privacy Policy

Vennootschap NV (hierna ‘NV Pia Mai’) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen. Zo gaat NV Pia Mai steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en zijn alle redelijke veiligheidsmaatregelen (op technisch en organisatorisch vlak) genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreidig onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

  1. Reikwijdte van deze Privacyverklaring

Aan de hand van deze Privacyverklaring wenst NV Pia Mai u op een duidelijke en transparante wijze uit te leggen welke persoonsgegevens van u worden verzameld, waarom we dat doen, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie u contact kunt opnemen indien u hierover vragen heeft.

NV Pia Mai kan deze Privacyverklaring wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan feedback van klanten of om veranderingen in haar verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

  1. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt

 

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

  • persoonsgegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (inclusief onze pagina’s op sociale media).
  • contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
  • de formulieren invult;
  1. Delen van persoonsgegevens door NV Pia Mai

3.1 Leveranciers

 

NV Pia Mai kan uw persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is om onder andere transacties te verwerken of door jou aangevraagde diensten of bestelde producten te behandelen (zoals bijvoorbeeld om een offerte op te maken, de voltooiing van bestellingen, klachtenbehandeling, etc. ). In deze gevallen worden je gegevens gedeeld met deze derden, maar uitsluitend voor het verlenen van deze diensten of producten en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

3.2 Wettelijke vereisten

 

NV Pia Mai kan uw persoonsgegevens overdragen wanneer zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien zij te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

  1. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U beschikt over heel wat rechten om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u wat meer informatie:

4.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

 

Elke betrokkene heeft het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten, informatieberichten, voorstellen en aanbiedingen voor NV Pia Mai-producten en diensten (“opt-out”).

Merk op dat als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u, indien u een klant bent, wel nog berichten van NV Pia Mai kunt ontvangen in het kader van de uitvoering van uw bestelling of de nazorg (bv. om uw tevredenheid te meten).

 

4.2. Recht op wissing van gegevens

 

U kan ons onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

– de naleving van een wettelijke verplichting

– het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

 

4.2. Recht op intrekking van toestemming

 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek gericht aan NV Pia Mai.

 

4.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, sturen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks door aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 

4.5. Uitoefenen van uw rechten

 

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons een e-mail te versturen op het volgende e-mail adres: info@immopiamai.be. Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

  1. Veiligheid en bewaren van gegevens

5.1 Gegevensbeveiliging

 

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft NV Pia Mai verschillende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. NV Pia Mai bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend in beveiligde en gecontroleerde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

De servers waarop uw persoonsgegevens zijn opgeslagen staan in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang.

 

5.2 Bewaring

 

NV Pia Mai zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de verjaringstermijnen en de gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiend uit specifieke wetgeving (bv. boekhoudkundige en sociale wetgeving).

  1. Contact opnemen of klachten

NV Pia Mai treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt (“verwerkingsverantwoordelijke”). Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop NV Pia Mai persoonsgegevens verzamelt, kan u steeds contact opnemen via telefoon, e-mail of per brief.

 

Tel: +32 2 380 99 10
GSM: +32 485 05 08 99

 

Brief naar: Immo Pia Mai Zoniënwoudlaan 336 1640 Sint-Genesius-Rode

 

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop NV Pia Mai uw persoonsgegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.